advocaten : : : mediators : : : overlegscheiding : : : coaching

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Schijven-Bours & Boeijink familierecht

 

Artikel 1 | Over Schijven-Bours & Boeijink familierecht

 1. Schijven-Bours & Boeijink familierecht, hierna genoemd Schijven-Bours & Boeijink is een maatschap naar burgerlijk recht bestaande uit de natuurlijke personen mr. E.H. Schijven-Bours en mr. J.W. Boeijink. De maatschap stelt zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen, onder meer als advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht, als overlegscheidingsadvocaat en als mediator.
 2. Mrs. Schijven-Bours en J.W. Boeijink staan ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag; tel. 070-335.35.35; email: info@advocatenorde.nl).
 3. Schijven-Bours & Boeijink is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71839453. Het BTW nummer is 8588.69.901.B.01.
 4. Schijven-Bours & Boeijink is gevestigd te Arnhem aan de Jansbuitensingel 29 te Arnhem. Het postadres is: Postbus 676, 6800 AR Arnhem.
  Het kantoor is telefonisch te bereiken onder nummer:026-30.34.260.
 5. Schijven-Bours & Boeijink heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) met wereldwijde dekking afgesloten bij Aon Risk Solutions (Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam | Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam).
 6. Schijven-Bours & Boeijink heeft geen stichting derdengelden ter beschikking en kan en zal om die reden geen derdengelden ontvangen.

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid en interpretatie

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Schijven-Bours & Boeijink, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen van Schijven-Bours & Boeijink met derden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de natuurlijke personen E.H. Schijven-Bours en J.W. Boeijink, voornoemd, alsmede ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 

Artikel 3 | Opdrachtgever

 1. Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden de rechtspersoon of natuurlijke persoon verstaan die als Opdrachtgever gebruik maakt van de juridische diensten van Schijven-Bours & Boeijink, ongeacht of voor deze diensten een honorarium is overeengekomen tussen partijen.
 2. Op grond van toepasselijke toezichtwetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme, is Schijven-Bours & Boeijink verplicht de identiteit van de Opdrachtgever vast te stellen. Daartoe zal een kopie van het identiteitsbewijs van de Opdrachtgever in het digitale-dossier worden bewaard. Deze kopie zal bij de beëindiging van de opdracht uit het dossier worden verwijderd.
 3. De Opdrachtgever is zich bewust van voornoemde verplichting van Schijven-Bours & Boeijink. Door het aangaan van de overeenkomst van opdracht, waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken, verklaart Opdrachtgever zich hiermee voor zo ver nodig akkoord.

 

Artikel 4 | Diensten

 1. Schijven-Bours & Boeijink zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten ten behoeve van Opdrachtgever met zorg te verlenen. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard en uitgevoerd door Schijven-Bours & Boeijink, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.
 3. Bij het inschakelen van derden in verband met de uitvoering van de opdracht zal Schijven-Bours & Boeijink de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de Opdrachtgever/Opdrachtgevers, hierna te noemen “de Opdrachtgever”, overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Schijven-Bours & Boeijink is door de Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Verstrekte opdrachten worden door Schijven-Bours & Boeijink uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 5. De Opdrachtgever stemt er mee in dat Schijven-Bours & Boeijink digitaal met de Opdrachtgever en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden, correspondeert. Schijven-Bours & Boeijink staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. De opdrachten worden door Schijven-Bours & Boeijink schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 5 | Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis -waaronder ook een nalaten begrepen wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Schijven-Bours & Boeijink gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanspraak geeft, inclusief het eigen risico dat Schijven-Bours & Boeijink onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) draagt. De verzekerde som bedraagt € 500.000,- per aanspraak, met een eigen risico van € 2.500,- per aanspraak.
 2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Schijven-Bours & Boeijink aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Schijven-Bours & Boeijink gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Schijven-Bours & Boeijink onder die aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt. De verzekerde som bedraagt € 1.250.000,- per aanspraak, met een eigen risico van € 250,- per aanspraak voor zaakschade.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering op grond van voornoemde verzekeringen plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Schijven-Bours & Boeijink uit welke hoofde dan ook beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het betreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium (exclusief BTW), tot een maximum van € 50.000,-.
 4. Voor zover personen (derden) die in verband met de uitvoering van opdrachten van de Opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Schijven-Bours & Boeijink gegeven opdrachten de bevoegdheid van Schijven-Bours & Boeijink in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Schijven-Bours & Boeijink voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 5. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 6. Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Schijven-Bours & Boeijink vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Schijven-Bours & Boeijink binnen een jaar nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 6 | Honorarium en betaling

 1. Schijven-Bours & Boeijink brengt haar werkzaamheden en gemaakte kosten –waaronder verschotten- in beginsel maandelijks in rekening. Het honorarium voor de verrichte werkzaamheden geschiedt in beginsel op basis van een overeengekomen uurtarief (exclusief BTW) dat door Schijven-Bours & Boeijink jaarlijks kan worden aangepast. In beginsel wordt voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot in rekening gebracht.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van declaraties te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.
  In geval van verzuim is de Opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling.
  De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW).
 3. Bij niet betaling is Schijven-Bours & Boeijink gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Schijven-Bours & Boeijink voor schade die daardoor mocht ontstaan. Schijven-Bours & Boeijink kan onbetaalde declaraties ter beoordeling en/of incasso voorleggen aan de in artikel 7 genoemde Geschillencommissie Advocatuur of aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 7 | Klachten- en geschillenregeling

7.1 Begripsbepalingen
In de kantoorklachtenregeling van Schijven-Bours & Boeijink wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de Opdrachtgever jegens de advocaat of onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijne een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die belast is met de afhandeling van de klacht.
 • geschil: de klacht van Opdrachtgever is na behandeling volgens deze klachtenregeling niet naar genoegen opgelost.

 

7.2 Toepassingsbereik

 1. Schijven-Bours & Boeijink zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de Opdrachtgever streeft Schijven-Bours & Boeijink ernaar deze klachten door middel van overleg met de Opdrachtgever weg te nemen en/of met de Opdrachtgever een regeling te treffen. Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert Schijven-Bours & Boeijink een interne klachtenregeling
 2. Deze kantoorregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Schijven-Bours & Boeijink en de Opdrachtgever.
 3. De klachtenregeling van Schijven-Bours & Boeijink betreft de door Schijven-Bours & Boeijink gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van Opdrachtgevers van Schijven-Bours & Boeijink over de dienstverlening door een advocaat van Schijven-Bours & Boeijink.

 

7.3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. het behoud en verbetering van de bestaande relaties door middel van een goede klachtenbehandeling.

 

7.4 Informatie bij aanvang van de dienstverlening

 1. De informatie over de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur, met inbegrip van de tekst van de Klachtenregeling van Schijven-Bours & Boeijink, is te vinden op de website van Schijven-Bours & Boeijink, www.sbb-familierecht.nl, onder het kopje Klachten en Geschillenregeling.
 2. De advocaat wijst de Opdrachtgever voor het aangaan van deze overeenkomst van opdracht er op dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. Door het ter hand stellen van de algemene voorwaarden voordat de overeenkomst tot opdracht tot stand komt, wordt ook de kantoorklachtenregeling, die in de algemene voorwaarden is opgenomen, ter kennis van de Opdrachtgever gebracht.
 3. Schijven-Bours & Boeijink heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

 

7.5 Interne klachtenprocedure

 1. Indien een Opdrachtgever het kantoor benadert met een klacht, wordt de klacht doorgeleid naar de klachtenfunctionaris van Schijven-Bours & Boeijink.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de Opdrachtgever tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over een afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd een verklaring waarin de klacht en de wijze van afwikkeling is vervat.

 

7.6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

7.7 Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

7.8 Klachtregistratie

 1. De klachtfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

 

7.9Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van Schijven-Bours & Boeijink is mr. J.W. Boeijink. Mr. E.H. Schijven-Bours is diens plaatsvervanger, beiden kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 29-1 te (6811 AD) Arnhem.

 

7.10 Geschillenprocedure

 1. Indien Schijven-Bours & Boeijink er niet in slaagt klachten van een Opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van Schijven-Bours & Boeijink met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die Opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die Opdrachtgever de klacht binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna de Geschillencommissie).
 2. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Schijven-Bours & Boeijink, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Schijven-Bours & Boeijink, kunnen op verzoek van de Opdrachtgever of Schijven-Bours & Boeijink worden beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna het Reglement).
 3. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of wordt op verzoek door Schijven-Bours & Boeijink kosteloos toegezonden.
  Betreft het geschil een opdracht van een particuliere Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de Opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Schijven-Bours & Boeijink wendt tot de gewone rechter.
  In geval van een incasso van een vordering op een particuliere Opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de Opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij/zij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing.

 

Artikel 8 | Toepassingsbereik Algemene voorwaarden

 1. Niet alleen Schijven-Bours & Boeijink, maar alle personen -zowel zij die op enigerlei wijze aan Schijven-Bours & Boeijink zijn verbonden, als ook derden- die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Schijven-Bours & Boeijink en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Gelderland, locatie Arnhem, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten en onverlet de in artikel 7.10 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde bevoegdheid van de Opdrachtgever een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 3. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 

Arnhem, juli 2018